Obchodní podmínky

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“), kdy na straně prodávajícího vystupuje obchodní společnost Digital Native Agency s.r.o., IČ 2343134, se sídlem Liliová 248/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „prodávající“), a na straně kupujícího vystupuje podnikatel nebo spotřebitel (dále jen „kupující“).
 2. Podnikatelem se rozumí osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, pokud se smlouva týká její podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Tyto VOP se použijí na veškeré smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu https://budhvezda.cz (dále jen „internetové stránky“) a na jiné smlouvy pouze tehdy, pokud na ně tyto smlouvy výslovně odkážou. Na uvedených internetových stránkách jsou také VOP zveřejněny.

Čl. 2 Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží včetně cen prodávajícím na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, a to ve znění nabídky účinné v okamžiku odeslání objednávky. Výjimkami jsou vyčerpání zásob nebo ztráta schopnosti prodávajícího plnit vzniklá před vznikem smlouvy. Prodávající přijetí potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu nebo SMS zprávou na uvedené telefonní číslo. Toto potvrzení, ani jeho případné neodeslání však nemají vliv na vznik smlouvy.
 2. Kupující je povinen v rámci odeslání objednávky uvedené v odst. 1 vybrat zboží, vyplnit veškeré požadované údaje, které musí být pravdivé, potvrdit svůj souhlas s obchodními podmínkami nacházejícími se na internetové stránce, potvrdit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zvolit způsob platby a potvrdit objednávku zboží, které má v košíku e-shopu.
 3. Návrh na uzavření smlouvy, tedy zboží nabízené na internetových stránkách, může být prodávajícím kdykoliv odvolán či změněn, a to změnou obsahu internetových stránek.
 4. Smlouvu vzniklou podle odstavce 1 lze měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stan nebo na základě zákonných důvodů.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem nabídky (především s popisem zboží, jeho vlastnostmi a kupní cenou) a s těmito VOP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Čl. 3 Některá práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě řádně uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 2. Zbožím se rozumí jakákoliv knižní publikace, příp. jakékoliv jiné materiály nabízené v internetovém obchodě na stránkách https://budhvezda.cz.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu zboží.
 4. Celkovou kupní cenou se rozumí kupní cena zboží, zvýšená o náklady na doručení zboží, o cenu pojištění (je-li nutné dle daných obchodních podmínek) a také o zákonnou výši DPH platnou v den vzniku závazkového vztahu z dané objednávky a dále o cenu způsobu platby.
 5. Kupující splní svou povinnost uhradit kupní cenu až v okamžiku, kdy je částka odpovídající kupní ceně dané objednávky připsána na účet prodávajícího.
 6. Součástí celkové kupní ceny objednaného zboží doručovaného do zahraničí, stejně tak zboží doručovaného v rámci území ČR, jsou i náklady vzniklé na pojištění objednaného zboží během přepravy.
 7. Kupující, tím že potvrdí objednávku na zboží, potvrdí tak i svůj souhlas s úhradou tohoto pojištění, které se započítá do celkové ceny za objednané zboží, a tato celková cena bude jednorázovým příkazem k úhradě připsána na účet prodávajícího.
 8. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem objednávky, přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je toto zboží dáno prodávajícím k přepravě.
 9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v den, kdy uhradí celkovou kupní cenu zboží, avšak nejdříve v den, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.
 10. Je-li kupujícím spotřebitel,
  • a. odpovídá prodávající spotřebiteli za to, že zboží nemá při převzetí žádné právní ani faktické vady;
  • b. pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí;
  • c. spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
 11. Nároky z odpovědnosti dle předchozího odstavce (reklamace)
  • a. uplatní spotřebitel zasláním reklamace na výše uvedenou adresu prodávajícího, případně emailem na adresu info@digitalnativeagency.eu Uplatnění musí obsahovat označení objednávky (ideálně přiloženou kopií faktury), popis vady zboží, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi). Prodávající v nejbližší možné době kontaktuje spotřebitele za účelem rychlého vyřízení jeho reklamace. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je zaslání vadného zboží na adresu prodávajícího.
  • b. se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či vady zboží, o kterých spotřebitel věděl, nebo které sám způsobil;
  • c. jsou právem na:
   • dodání nového zboží či části zboží,
   • odstoupení od smlouvy,
   • odstranění vad, nebo
   • slevu z kupní ceny
    • přičemž právo volby nároku přísluší spotřebiteli.
  • d. prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží. V případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou, uhradí prodávající spotřebiteli účelně vynaložené náklady na uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Pokud reklamace nebude uznána za oprávněnou, nese každá strana své náklady.
 12. Je-li kupujícím podnikatel, odpovídá prodávající pouze za vady, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá také za vady, které vznikly po přechodu nebezpečí, jsou-li způsobeny porušením povinností prodávajícího.
 13. Je-li kupujícím podnikatel, považuje se za podstatné porušení smlouvy dodání vadného zboží pouze tehdy, pokud hodnota dodaného zboží je nižší, než 60 % kupní ceny.
 14. Je-li kupujícím podnikatel, je povinen zboží prohlédnout a vytknout případné vady do 3 měsíců od převzetí zboží.
 15. Kupující, který neuhradí celkovou kupní cenu je povinen platit prodávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení s úhradou celkové kupní ceny, a to až do zaplacení celkové kupní ceny.
 16. Výše smluvní pokuty není kryta úroky z prodlení. Smluvní pokuta existuje vedle náhrady škody a prodávající má nárok i na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
 17. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží do 10 dnů ode dne, kdy mu to bylo prodávajícím, přepravcem či jinou osobu umožněno, případně pokud převzetí zboží odmítne, je povinen uhradit škodu, která kvůli tomuto dopravci vznikla.
 18. V případě, kdy prodávající nedodá objednané zboží řádně a včas do místa určeného v objednávce kupujícím, a to ani v dodatečné prodloužené lhůtě poskytnuté mu písemně kupujícím, je kupující oprávněn od uzavřené objednávky odstoupit.

Čl. 4 Další práva a povinnosti spotřebitele

 1. Spotřebitel souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran. Kupující také nese veškeré náklady na užití těchto prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit bez udání důvodů od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (od dopravce, prodávajícího či jiné osoby).
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Toto prohlášení může být provedeno písemně, e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou trvale přístupné na internetových stránkách.
 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli prohlášení, že od smlouvy odstupuje.
 5. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zašle nejpozději do 14 dnů od odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy podle odst. 4 prodávajícímu zpět zboží, které od něj obdržel. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něj obdržel, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dopravy, který prodávající aktuálně nabízí. Platby prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Tuto svou povinnost splní prodávající do 14 dnů od prohlášení dle odst. 4. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli platby dříve, než spotřebitel vrátí zboží, nebo prokáže jeho odeslání prodávajícímu.
 7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Spotřebitel je oprávněn se v případě podezření z porušení právních předpisů prodávajícím obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce. Kontakty a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

Čl. 5 Platební a dodací podmínky

 1. Způsoby platby a dopravy jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci doprava a platba. Ceny těchto způsobů jsou pak uvedeny v druhém kroku objednávání zboží.
 2. Prodávající je povinen, pokud objednávku potvrdí kupujícímu e-mailem či SMS zprávou, kupujícímu objednávku doručit či zajistit její doručení do místa, které kupující v objednávce určí, a to u tuzemských objednávek do 10 dnů, je-li dané zboží na skladě, a do 30 dnů, není-li dané zboží na skladě; u zahraničních objednávek do 20 dnů, je-li zboží na skladě, a do 40 dnů, není-li zboží na skladě, a to od okamžiku uzavření smlouvy. Pokud tato lhůta nebude dodržena, kontaktuje prodávající před jejím uplynutím kupujícího.
 3. Tuzemskou objednávkou se rozumí objednání takového zboží, které má být doručeno na místo nacházející se na území ČR.
 4. Zahraniční objednávkou se rozumí objednání takového zboží, které má být doručeno na místo nacházející se na území jiného státu než ČR.
 5. Úplné zaplacení celkové kupní ceny zboží je podmínkou přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

Čl. 6 Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jemu poskytnuté jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Údaje budou použity k realizaci marketingových akcí prodávajícího pouze v případě, že to kupující výslovně neodmítne. Údaje nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří situace, kdy je třeba poskytnout informace jiné osobě v souvislosti s plněním kupní smlouvy (např. dopravci). Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Bližší informace jsou k dispozici na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek. Jiné smlouvy (např. uzavřené bez prostředků umožňujících dálkovou komunikaci) mohou tyto VOP upravovat pouze, pokud je na ně ve smlouvě výslovně odkázáno.
 2. V otázkách neupravených kupní smlouvou ani těmito VOP se právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí českým právním řádem ve stavu účinném k okamžiku uzavření smlouvy.
 3. Na veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se neaplikuje Vídeňská úmluva, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, vyhláška č. 160/1991 Sb.
 4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou, pokud nedojde k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.
 5. Smlouva se uzavírá zejména v jazyce českém, případně v jazyce slovenském, německém či anglickém v případě, že kupující neovládá český jazyk. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svou svéprávnost a způsobilost uzavřít kupní smlouvu.
 6. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně čtyř let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek a pokynů při nákupu na internetových stránkách, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat její obsah, případně jej opravit. Tyto VOP jsou vždy k dispozici na internetových stránkách a je tak umožněno seznámení se s nimi kupujícímu, stejně tak jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 1. 2014 a nahrazují veškeré dřívější obchodní podmínky prodávajícího. Tímto nejsou dotčeny dříve uzavřené kupní smlouvy.
tomas-jindrisek.jpg

Jan Procháček není teoretik, který si čte o trendech. Je vidět, že to je člověk z praxe, a právě to, spolu s přehlednou formu, počítám mezi největší klady knihy. V tuto chvíli není pravděpodobně na trhu žádná komplexnější praktická příručka.

Tomáš Jindříšek, Managing Partner Dark Side, Předseda představenstva ADMEZ
ati-ikona.jpg

V deseti kapitolách je tady popsán proces tvorby. Ne jednoho videa, ale vaší značky, prostě abyste nad tím, co děláte, víc přemýšleli a aby to mohlo přinést výsledky.

johnny-valda.jpg

Upřímně jsem si myslel, že vím všechno ale není tomu tak ? takže od nového roku si vezmu nějaké rady k srdci a rozjedem ten kolotoč od začátku a pořádně…

43691975_10213291647348342_4894939412246298624_o.jpg

Kniha Buď hvězda od autora Jana Procháčka splnila mé očekávání. Nejvíc si na knize cením toho, že dává komplexní strategický plán, co a jak dělat, včetně tematických příloh. Knihu chápu jako zákon, kdy přílohy v knize jsou prováděcí předpisy. Každý čtenář si v knize najde to své, co aktuálně potřebuje řešit. Při plánování marketingových aktivit na rok 2019 jistě budu čerpat i z této knihy.

Vítejte! Nechte nám svůj e-mail a nepřijdete o nové příběhy, návody, akce a případové studie.
Vaše údaje nesdílíme třetím stranám. Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů a se zasíláním informací dle Zásad ochrany osobních údajů, které mohou být reklamní povahy.